Know me better
Theo Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC, mã số thuế (MST) là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. https://uydanh.vn/giai-quyet-truong-hop-ca-nhan-co-2-ma-so-thue

0 people follows me
Total Posts: 0
Total Blogs: 0
Rewardbloggers Score: 158
Member Since: 31-May-2021

My Blogs

Suggested for You
There is no post to be displayed here.

Followers
Trending Blogs